مصوبات

 • شماره مصوبه: 1777
 • شماره جلسه: 188
 • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
 • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
 • مرجع تصويب: شورای عالی حوزه‌های علمیه
ارائه پیشنهاد درخصوص سیاست‌های ناظر بر فعالیت‌های هنری و تبلیغ نوین
 • شماره مصوبه: 1791
 • شماره جلسه: 197
 • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
 • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
 • مرجع تصويب: شورای عالی حوزه‌های علمیه
انتخاب نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
 • شماره مصوبه: 1790
 • شماره جلسه: 197
 • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
 • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
 • مرجع تصويب: شورای عالی حوزه‌های علمیه
اصلاح سازمان نفرات مدیریت حوزه علمیه استان گلستان
 • شماره مصوبه: 1789
 • شماره جلسه: 195
 • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
 • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
 • مرجع تصويب: شورای عالی حوزه‌های علمیه
افزایش تعداد سازمان نفرات دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه
 • شماره مصوبه: 1788
 • شماره جلسه: 186
 • تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
 • تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
 • مرجع تصويب: شورای عالی حوزه‌های علمیه
عدم معرفی نماینده جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب